خدمات

.این گروه همواره سعی دارد تا با استفاده از تجربیات اعضا و به کار گیری عوامل حرفه ای در کنار بهره مندی از تجهیزات  روز دنیا، تولیداتی شایسته را مطابق با سفارشات صورت پذیرفته به انجام رساند

.خدمات این گروه در 4 دسته مشاوره و طراحی پروژه، تهیه و تولید فیلم و سریال، مستند سازی و تدوین، ارائه می گردد